OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Povijest puža kao prehrambene namjernice

Istraživanja pokazuju da su puževi popularna prehrambena namjernica od prethistorije preko Rimskog carstva sve do danas. Puževe kućice složene u hr­pi­ce pro­na­đe­ne u spi­lja­ma u kojima je obitavao čovjek, do­kaz su da je pračo­vjek već u predpovijesno doba obil­no kon­zu­mi­rao me­so puža, a predpostavlja se i da je to bilo pr­vo me­so s ko­jim su praljudi došli u su­sret. Puž vu­če po­ri­je­klo iz Azi­je, oda­kle se ra­spro­stra­ni­lo po ci­je­lom svi­je­tu. Zapisi govore da se puž smatrao se delicijom u sta­rom Ri­mu, ­gdje je i za­po­čeo prvi or­ga­ni­zi­ra­ni ­uzgoj na far­ma­ma puževa. U sre­dnjem vi­je­ku smatrao se hra­nom za si­ro­ti­nju te sve­ćen­stvo ko­je ih je sma­tra­lo “po­snim obro­kom”. Fran­cu­ski ga­stro­no­mi zaslužni su za povratak puža na bo­ga­taške sto­lo­ve početkom 19. stoljeća.

Poznata je i činjenica da je ruski car Aleksandar prvi bio veliki ljubitelj jela od puževa, posebice puževa pripremljenih na “bo­ur­gu­i­gnon­ne” na­čin. Pu­že­vi a‘la bo­ur­gu­i­gnon­ne također su jedna od delicija u proizvodnom asortimanu našeg brenda “Hram okusa”.

Danas su specijaliteti od puževa najpopularniji u Francuskoj, gdje se godišnje pojede preko 200 tisuća tona puževog mesa , dok se kod nas puž kao gastronomski specijalitet tek otkriva i godišnje ga se pojede oko 17 tona.

Posted in Uzgoj, otkup i prerada puževa | Novosti.

Leave a Reply